Ieder nieuw lid verplicht zich tot het betalen van het inschrijfgeld en de contributie tot het eind van het lopende seizoen (1 juli tot en met 30 juni). Indien vóór het eind van het seizoen niet schriftelijk opgezegd is wordt het lidmaatschap stilzwijgend verlengd met een volgend seizoen. Uitzonderingen hierop worden verleend door het bestuur zoals in de statuten vastgelegd is. Competitie spelende leden verplichten zich tevens tot het zogenaamde “pasjesgeld”, een bijdrage aan de NEVOBO voor onder andere het huren van de zalen en voor het spelen van de competitie.
De statuten en het huishoudelijk reglement, inschrijfgeld, contributie en eventueel pasjesgeld’ zijn te vinden op onze website www.vvjonas.nl.

Indien een nieuw lid overkomt van een andere vereniging, dient hij/zij:
– zichzelf af te melden bij die vereniging;
– zijn/haar financiële verplichtingen te voldoen aan die vereniging;
– zijn/haar ‘spelerspasje’ over te dragen aan de ledenadministratie van Jonas. In dit specifieke geval is een pasfoto niet nodig.

Het nieuwsblad is het officiële orgaan van de vereniging. Dit blad verschijnt 4x per jaar en bevat informatie die voor leden van belang is. Leden worden geacht hiervan op de hoogte te zijn. Tevens machtigt ondergetekende hierbij de penningmeester van de vereniging om, in vier termijnen, de contributie en bijkomende kosten van zijn/haar rekening af te schrijven (uw bank zal bij een misverstand het automatisch afgeschreven bedrag op uw verzoek direct terugstorten).