Voorwoord

Het is goed als je als vereniging een beleidsplan hebt. Het beleidsplan geeft richting waar we als vereniging naar toe willen. Niet alleen op sportief gebied maar ook op financieel, sponsoring, ledenwerving etc. Een gezonde vereniging kan niet zonder beleid.

Het beleidsplan, dat nu voor jullie ligt, is niet voor het bestuur, maar is met name voor de leden. Daarnaast is het een levendig document en zal het op regelmatige basis moeten worden bijgesteld.

Ik nodig daarom ook alle leden, ouders en verzorgers van harte uit om het document te lezen en mocht je vragen en/of aanvullingen hebben ons deze te doen toekomen.

De komende periode zullen we als bestuur plannen maken om invulling te gaan geven aan dit beleid. Ook dit kunnen we niet zonder jullie, de leden. Daar waar nodig en gewenst zullen we een beroep op jullie doen om ons hierbij te ondersteunen.

 

Hans Kramer –  voorzitter VV Jonas

Beverwijk,

 

Beleid maken we samen!

 1. Inleiding

Voor u ligt het beleidsplan van volleybalvereniging Jonas uit Beverwijk. In het begin van 2014 is VV Jonas begonnen met een nieuw beleidsplan te schrijven gericht op een periode van 4 jaar. Dit beleidsplan beschrijft de normen, waarden en doelstellingen van de vereniging en in de komende 4 jaar zal VV Jonas deze normen, waarden en doelstellingen nastreven.

 

VV Jonas is een vereniging die nu 10 jaar bestaat. Het is een fusievereniging ontstaan door de samenwerking tussen VV Phoenix uit Beverwijk en VV Odin uit Heemskerk. VV Jonas is een gezonde volleybalvereniging en actief in de regio IJmond. Bij VV Jonas wordt op verschillende niveaus gevolleybald. Leden kunnen in een competitie spelen op senioren – en jeugd niveau. Tevens is er recreatief volleybal en in de zomer biedt VV Jonas de mogelijkheid om te beachvolleyballen.

 

Dit beleidsplan dient als rode draad binnen en voor de vereniging. Voor het bestuur en voor de leden dient dit beleidsplan als houvast door de normen, waarden en doelstellingen helder voor ogen te hebben. Met behulp van dit beleidsplan wil VV Jonas een stap maken door te bouwen aan een mooie toekomst, met daarin veel plezier tijdens en naast het volleybal.

 

2. De vereniging

 Volleybalvereniging Jonas is een vereniging gericht op de breedtesport. Deze vereniging bestaat sinds het seizoen 2012-2013 en is ontstaan door een fusie van twee volleybalvereniging uit Beverwijk en Heemskerk. De volleybalvereniging Odin en Phoenix zijn samengevoegd om meer draagvlak te creëren regio de IJmond.

 

2.1 Historie VV Jonas

VV Jonas is een vereniging die is ontstaan door een fusie tussen VV Odin uit Heemskerk en VV Phoenix uit Beverwijk op 1 juni 2012. Binnen beide verenigingen zijn er vrijwilligers aan het werk gegaan om een fusiecommissie op te richten. Deze fusiecommissie heeft gewerkt aan een nieuwe volleybaltoekomst in regio de IJmond. Na de eerste vergadering binnen deze commissie is er een terugkoppeling geweest naar het bestuur van VV Odin en VV Phoenix. Met de nieuwe plannen en ideeën is er een overeenstemming gekomen. Beide clubs zijn gaan samenwerken. Er is toen een plan opgesteld om het volleybalseizoen 2012-2013 als fusievereniging in te gaan (VV Jonas). Dit plan is in september 2012 tijdens de algemene ledenvergadering aan de leden voorgelegd. Beide verenigingen wilden het plan oppakken en in december 2012 hebben de leden van VV Odin en VV Phoenix ingestemd met een fusie. Op 17-4-2012 zijn de statuten gewijzigd van beide verenigingen naar de fusievereniging VV Jonas (zie Statuten VV Jonas).

De fusiecommissie kon hierdoor de plannen omzetten in daden. Er is een nieuwe naam gekomen, een nieuw bestuur, een nieuw logo, een nieuw shirt, een nieuwe site, etc. Maar het belangrijkste is dat VV Jonas leden de mogelijkheid blijft bieden om te volleyballen!

Beide verenigingen in regio de IJmond zijn gaan samenwerken om het volleybal in de omgeving te versterken en te stabiliseren. Beide verenigingen waren het snel met elkaar eens dat de leden beter tot hun recht kwamen als er werd samengewerkt. De leden konden op deze manier op hun eigen niveau recreatief en met plezier volleyballen. De jeugd is binnen deze fusie een belangrijk punt geweest. De fusie heeft ervoor gezorgd dat de jeugd makkelijker kon doorstromen en de jeugdleden kunnen binnen een grotere vereniging hun eigen niveau halen.

 

2.2       VV Jonas

De vereniging heeft een aantal normen en waarden. Deze normen en waarden zijn herkenbaar in de missie en visie van de vereniging.

 

 • Missie

VV Jonas wil de leden met veel plezier laten volleyballen op een competitief en recreatief niveau. De vereniging wil het volleybal in de regio toegankelijk maken/houden en op maatschappelijk gebied actief zijn door op vele manieren volleybal in regio de IJmond aan te bieden. VV Jonas wil een stabiele vereniging zijn in regio de IJmond op financieel- en volleybalgebied.

 

 • Visie

VV Jonas wil zichzelf ontwikkelen en vernieuwen om te zorgen voor veelzijdigheid in het aanbieden van volleybal in regio de IJmond. Binnen deze regio wil de vereniging bekend staan om de volgende punten:

Stabiele jeugdopleiding
Ontwikkelbasis zijn voor de jeugd, junioren, senioren en recreanten op sociaal gebied en op volleybalgebied
Levendige vereniging met het aanbieden van verschillende activiteiten
Plezier
Financieel gezond

Deze punten vormen de visie van de vereniging en richting de toekomst werkt VV Jonas ernaar om deze visie na te streven.

 

Jonas bezit een aantal kernwaarden. Deze kernwaarden vormen de naam van de vereniging.

 

Jong – VV Jonas is een jonge fusie vereniging. De vereniging maakt een nieuwe start op volleybal gebied in regio de IJmond en in de komende jaren gaat VV Jonas zich verder ontwikkelen en vernieuwen. De jeugd van VV Jonas zorgt hierbij voor een belangrijke basis. Zonder een stabiele jeugdopleiding kan de vereniging zichzelf moeilijk doorontwikkelen. Het bouwen aan de toekomst begint bij de jeugd van VV Jonas.

 

Ondernemend – VV Jonas staat open voor nieuwe mogelijkheden en ontwikkelingen binnen volleybal en op maatschappelijk gebied. Binnen de vereniging zijn de vrijwilligers en de leden ondernemend om het volleybal bij VV Jonas zo leuk mogelijk te maken. Er worden verschillende mogelijkheden aangeboden om de leden actief bezig te laten zijn door bijvoorbeeld toernooien en feesten te organiseren.

 

Nieuwsgierig – De vereniging is nieuwsgierig naar de (nieuwe) ontwikkelingen binnen het volleybal. Er wordt gekeken hoe deze ontwikkelingen bij VV Jonas toegepast kunnen worden. Hierdoor is de verenging constant op zoek naar nieuwe kansen en deze kansen ook daadwerkelijk aan te pakken. In de toekomst wil VV Jonas zich ook gaan richten op zitvolleybal, smashball, bossaball, etc.

 

Aanbod – VV Jonas biedt volleybal aan op verschillende niveaus. Naast het aanbieden van de primaire dienst (volleybal) worden er ook verschillende secundaire diensten aangeboden. Er worden elk seizoen activiteiten georganiseerd en in de zomer kunnen leden en niet-leden via VV Jonas beachvolleyballen. Naast deze activiteiten kunnen er verschillende cursussen gevolgd worden voor vrijwilligers zoals een trainerscursus of een scheidsrechterscursus.

 

Samen – VV Jonas is een plek om samen te zijn en waar leden elkaar kunnen ontmoeten. Het clubgevoel en de verbondenheid staan centraal binnen de vereniging. Hier is samenwerken een belangrijk onderdeel. Door de samenwerking van verschillende vrijwilligers en leden wordt het clubgevoel gecreëerd.

 

2.1.3    Doel

Het doel van VV Jonas is om de leden met plezier te laten volleyballen op verschillende niveaus.

 

 • Doelstellingen

VV Jonas heeft verschillende doelstellingen voor de periode van 2023-2027. Deze doelstellingen zijn onderverdeeld binnen dit beleidsplan. Per beleidsterrein zijn doelstellingen opgesteld en wordt er uitgelegd hoe de vereniging deze doelstellingen wilt gaan behalen binnen de periode van 4 jaar.

 

VV Jonas streeft ernaar om dit doel en de doelstellingen te behalen door dit beleid toe te passen in het verenigingsleven. Op deze manier ontstaat er structuur binnen de vereniging en hier hebben de leden profijt van.

 

 

2.3       Bestuur VV Jonas

De leden van VV Jonas vormen de vereniging maar om de vereniging goed te kunnen besturen kiezen de leden een bestuur. Alle bestuursleden en commissieleden moeten ervoor zorgen dat de vereniging dagelijks goed functioneert. Het bestuur moet verantwoording afleggen aan de leden van VV Jonas en andere betrokkenen tijdens de jaarlijkse algemene ledenvergadering over het gevoerde beleid. Alle bestuursleden zijn verantwoordelijk voor het hele beleid, maar binnen het bestuur van VV Jonas zijn verschillende taken verdeeld. Het bestuur van VV Jonas bestaat uit de (vice–)voorzitter, secretaris, penningmeester en vanuit elke commissie neemt de voorzitter actief deel in het bestuur.

 

Voorzitter

De voorzitter van VV Jonas is verantwoordelijke voor de uitvoering van alle taken die het bestuur van de vereniging op zich heeft genomen en valt onder de algemene vergadering. Deze persoon zorgt voor een goede organisatie van communicatie binnen de vereniging. De voorzitter is het gezicht van de vereniging en presenteert zich ook tegenover de omgeving. Een van de bestuursleden is de vicevoorzitter en vervult de taken van de voorzitter bij diens afwezigheid.

 

Taken voorzitter:

 • Leiding geven om te zorgen dat de doelstellingen van VV Jonas worden nagestreefd
 • Het nakomen van regels binnen de vereniging en de samenleving
 • Het organiseren en leiden van de bestuursvergaderingen, de algemene ledenvergaderingen en andere vergaderingen waar het bestuur aanwezig dient te zijn
 • Het verdelen van taken en activiteiten van VV Jonas onder de verschillende bestuursleden
 • Ervoor zorgen dat de verschillende commissies evaluatiebijeenkomsten organiseren gedurende het seizoen
 • Het verenigingsleven in stand te houden door de leden betrokken te houden in woord en in geschrift
 • Het begeleiden en binnen halen van vrijwilligers
 • Het vertegenwoordigen van VV Jonas naar buiten
 • Vertegenwoordigen bij de NEVOBO
 • Huldigen van kampioenen en ereleden

           

Doel:

Het doel van de voorzitter is het leiden en besturen van VV Jonas en bij de leden het verenigingsgevoel te creëren en in stand te houden.

 

Doelstelling:

Alle functies binnen het bestuur moeten worden ingevuld gedurende de periode van 2023-2027.

 

De voorzitter streeft ernaar om het doel en deze doelstelling te behalen door goed te communiceren met het bestuur en de verschillende commissie van de vereniging. Hierdoor blijft de voorzitter op de hoogte van de gang van zaken binnen het bestuur en kan tijdig een vervangende functie worden ingevuld als een vrijwilliger met zijn/haar functie stopt via een aftreedschema (zie Statuten VV Jonas). Deze vacature kan kenbaar gemaakt worden op de website, in de nieuwsbrief en via social media. Op deze manier kan de voorzitter het bestuur bijeen houden.

 

Secretaris

De secretaris van VV Jonas zorgt voor de goede verwerking van de ledenadministratie en de inkomende en uitgaande post. Deze persoon is verantwoordelijk voor alle administratieve werkzaamheden uitgezonderd de financiële werkzaamheden.

 

Taken secretaris:

 • Het bijhouden van de ledenadministratie van VV Jonas in samenwerking van de penningmeester
 • Het verwerken van de inkomende en uitgaande post
 • Ervoor zorgen dat de post, de notulen en andere informatie worden gearchiveerd en verspreid
 • Het maken van een verslag/notulen van de bestuursvergaderingen en de algemene ledenvergadering en deze informatie beschikbaar stellen aan het bestuur en de leden wat betreft het verslag van de algemene ledenvergadering
 • Het maken van een jaarverslag (zie Statuten VV Jonas)
 • Het verzorgen van inschrijfformulieren voor de leden en deze ook verwerken
 • Het versturen/verzorgen van kaarten en/of bloemen indien hiervoor een aanleiding is
 • Het verzorgen van informatie die onder de leden verspreid moeten worden

 

Doel:

Het doel van de secretaris is zorgen voor het administratieve gedeelte van VV Jonas.

 

Penningmeester

De penningmeester zorgt voor de financiën van VV Jonas. Hierbij kan worden gedacht aan het maken van een begroting, de financiële administratie, kortom alle financiële activiteiten die bij de vereniging horen valt onder de taak van de penningmeester.

 

Taken penningmeester:

 • Het registreren van alle financiële transacties van VV Jonas
 • Het uitvoeren van het financiële beleid dat is opgesteld
 • Het tijdig innen van contributie bij de leden en andere financiële bijdragen
 • Nakomen van alle financiële verplichtingen binnen en buiten de vereniging
 • Het opstellen van de begroting
 • Het bestuur en de ALV op de hoogte houden van de financiële status van de vereniging
 • Het aanvragen van subsidies en verdere handelingen
 • Het innen van sponsortoezeggingen en andere donaties
 • Het aanmanen en eventueel gevolgd door een incasso bij de leden die niet betalen
 • Verzorgen van alle overige financiële zaken en taken
 • Het innen van incasso’s

 

Doel:

Het doel van de penningmeester is ervoor te zorgen dat het financiële beheer van de vereniging correct wordt uitgevoerd.

 

 • Technische Commissie

De technische commissie (TC) organiseert en coördineert alle taken voor de seniorenteams en de recreanten teams bij VV Jonas. De commissie bestaat uit 4 leden, waarvan 1 voorzitter. Deze commissie wordt ondersteund door een wedstrijdsecretaris, een materiaalcoördinator en een scheidsrechters coördinator. De leden van de TC komen meerdere keren per seizoen bij elkaar om actuele zaken omtrent het technische beleid, trainersbeleid, de materialen, scheidsrechters beleid en de voortgang binnen de senioren- en recreanten teams te bespreken.

 

De voorzitter van de TC draagt zorg voor het toesturen van een agenda voorafgaand aan de vergadering en hij/zij zit de TC vergadering voor. Verder is de voorzitter van de TC onderdeel van het bestuur van VV Jonas, hij/zij neemt deel aan de bestuursvergaderingen. Alle TC leden hebben een eigen aandachtsgebied, bijvoorbeeld het contact onderhouden met de trainers en de teams, etc.

 

De taken van de vrijwilligers worden aan het begin van elk seizoen vastgelegd zodat er een duidelijk takenpakket is voor een ieder. Er wordt binnen de technische commissie gedurende het seizoen gezorgd voor een juiste balans binnen de taakverdeling van de verschillende leden.

 

Wedstrijdsecretaris

De wedstrijdsecretaris van VV Jonas is verantwoordelijk voor de zaaldienst schema’s de teamopgaven bij de bond. Hij/zij probeert zo gunstige mogelijke speeltijden te krijgen en de wedstrijden over de speelavonden te kunnen verdelen. Zodra het voorlopige speelschema bekend is, gaat de wedstrijdsecretaris na of de indeling van de bond klopt en of er nog geschoven moet worden met wedstrijden. Hierover onderhoudt de wedstrijdsecretaris contact met de bond. Als het speelschema van een team definitief is en een team een wedstrijd wil verplaatsen dan is het team zelf verantwoordelijk voor het zoeken van contact met de tegenstander. Hiervan stellen zij de wedstrijdsecretaris op de hoogte. Wanneer er een nieuwe datum gevonden is, is de wedstrijdsecretaris verantwoordelijk voor het akkoord geven aan de wijziging. Wanneer een tegenstander dit verzoek heeft, stuurt de wedstrijdsecretaris dit verzoek door naar het betreffende team. De teams moeten er dan onderling uit komen en wanneer er een datum gevonden is, is het aan de wedstrijdsecretaris om dit te bevestigen op de NEVOBO site.

 

Materiaalcoördinator

De materiaalcoördinator is verantwoordelijk voor de aanwezigheid van benodigde volleybalmaterialen op alle trainingslocaties en verzorgt aan het begin van het seizoen de ballentassen voor alle teams. De coördinator zorgt ook voor de communicatie tussen de vereniging en de sporthal wat betreft de aanwezigheid van materialen. Binnen de geaccordeerde begroting is hij verantwoordelijk voor het bestellen van ballen en oefenmateriaal voor zowel de seniorenteams als jeugdteams van VV Jonas. De materiaalcoördinator geeft ook input voor de begroting.

 

 Scheidsrechterscoördinator

De scheidsrechters coördinator is aan het begin van het seizoen verantwoordelijk voor het opgeven van de scheidsrechters bij de bond. Dit moet ruim van tevoren al doorgegeven worden aan de NEVOBO. Tevens maakt de coördinator een scheidsrechters indeling voor de thuiswedstrijden van zowel de senioren als de jeugdwedstrijden. Verder ziet de scheidsrechterscoördinator toe op de kwaliteit van de scheidsrechters binnen VV Jonas. Indien er behoefte is onder de leden om coaching te krijgen, dan zal de scheidsrechterscoördinator deze leden kunnen voorzien van scholing omtrent de spelregels en het zelfvertrouwen om te gaan fluiten. Daarnaast draagt de scheidsrechterscoördinator zorg voor het organiseren van een jaarlijkse bijeenkomst voor de leden, waar uitleg gegeven wordt over de spelregels/recente richtlijnen met betrekking tot het fluiten van wedstrijden op verschillende niveaus.

 

Taken technische commissie:

 • Het verzorgen van de teamindelingen en de trainingsgroepen voor ieder seizoen. Hierbij wordt er rekening gehouden met de wensen en behoeften van ieder lid. Uitgangspunt hierin is dat ieder lid op zijn/haar niveau volleybalt.
 • Zorgen voor de communicatie met de bond wat betreft de speeldata en de teamindelingen
 • Aan het einde van elk seizoen al een teamindeling hebben voor het volgende seizoen
 • De teams indelen op trainingsdagen en uren
 • Een passende trainer zoeken bij elk team van VV Jonas
 • Contact onderhouden met de trainers van alle teams wat betreft de gang van zaken en eventuele leden extra laten meetrainen bij andere teams
 • Het opstellen en versturen van een jaarlijkse enquête om feedback te ontvangen van ieder lid betreft elk seizoen
 • Zorgen voor een goede communicatie tussen de TC en de JC over de door stroom van de jeugdleden van VV Jonas
 • Talentontwikkeling
 • Ervoor zorgen dat elke trainer in het bezit is van een trainerscontract (met VOG en trainersvergoeding) aan het begin van het seizoen
 • De TC is het aanspreekpunt voor de leden en trainers van VV Jonas als het gaat om volleybaltechnische zaken
 • Verantwoordelijk voor de zaalhuur, de trainingen en de wedstrijden
 • Het stimuleren van trainers om een trainerscursus te volgen en het aanbieden van deze cursus
 • Begroting zaalhuur en budget trainers
 • Afstemming met sportaccommodatie Beverwijk over speeldata, trainingstijden en beschikbaarheid sporthal

 

Doel:

Het doel van de technische commissie is om ieder lid naar tevredenheid onder te verdelen in een team naar zijn/haar wensen en prestaties.

 

Doelstellingen:

De doelstellingen van de TC zijn om zowel de heren als de dames op divisieniveau laten spelen met aansluitend in iedere klasse daaronder minimaal 1 team te hebben. Dit om de jeugd goed in te kunnen passen en dus de doorstroming zo optimaal mogelijk te laten verlopen. Daarmee willen we de talentvolle jeugd behouden voor de vereniging.

 

De TC streeft er naar om ieder lid op zijn/haar eigen niveau laten volleyballen en ambities te kunnen nastreven. Hierbij wordt geluisterd naar de trainers en de enquêtes die ingevuld worden, maar moet wel binnen bovenstaande doelstelling passen.

 

VV Jonas streeft ernaar om dit doel en de doelstellingen te behalen door in de eerste teams van de vereniging te investeren met betrekking tot de trainer, de benodigde materialen, sponsoring en meerdere faciliteiten ter beschikking te stellen. Hierbij wordt ook gekeken naar het niveau van elke speler. Waar mogelijk worden jeugdige talenten gevraagd om mee te trainen. Naast de eerste team worden de directe teams hieronder ook bij deze doelstellingen betrokken wat betreft de faciliteiten om de doorgroei in stand te houden bij de teams onderling.

 

 

 • Jeugdcommissie

De jeugdcommissie (JC) organiseert en coördineert alle taken voor de jeugd bij VV Jonas en de commissie bestaat uit 5 leden, waarvan 1 voorzitter. De voorzitter van de JC draagt zorg voor het toesturen van een agenda voorafgaand aan de vergadering en hij/zij zit de JC vergadering voor. Verder is de voorzitter van de JC onderdeel van het bestuur van VV Jonas, hij/zij neemt deel aan de bestuursvergaderingen. Alle vrijwilligers hebben een eigen aandachtsgebied, bijvoorbeeld het bijhouden van de ledenlijst, het reageren op e-mails over nieuwe jeugdleden, contactpersoon zijn voor verschillende jeugdafdelingen, etc.

 

De taken van de vrijwilligers worden aan het begin van elk seizoen vastgelegd zodat er een duidelijk takenpakket is voor ieder. Er wordt binnen de jeugdcommissie gedurende het seizoen gezorgd voor een juiste balans binnen de taakverdeling van de verschillende leden.

 

Taken jeugdcommissie:

 • Maakt deel uit van het bestuur en is aanwezig bij vergaderingen van het bestuur of de technische commissie indien nodig (taak voorzitter)
 • Leidt de periodieke vergadering van de jeugdcommissie (taak voorzitter, zorgt voor een datum van deze vergadering en een agenda (incl. notulen met actielijst)
 • Het regelen van trainers en trainingslocaties en hierbij rekening houden met het niveau van de trainers
 • Werven en behouden van jeugdleden (clinics, etc)
 • Het onderhouden van contact met de trainingsgroepen en ouders van de jeugdleden en een beeld vormen van de totale gang van zaken binnen de teams (in fysieke aanwezigheid, per telefoon of per e-mail)
 • Regelt in overleg met trainers de indeling van de teams en zorgt voor de juiste reactie op nieuwe aanmeldingen (3 keer meetrainen in juiste groep, informeert ouders en trainers hierover)
 • Adviseert de technische commissie met betrekking tot de trainers/scheidsrechters/coaching en eventuele wensen op technisch gebied (organisatie scholing, cursussen, workshops, clinics, etc.)
 • Organiseert een ouderavond als start van het seizoen (voorstellen jeugdcommissie, uitleg over spelregels, jeugdbeleid en de commissie deelt de trainingsmappen uit aan teams/coaches)
 • Helpt de teams bij het zoeken van een coach en waarborgt de kwaliteit van het coachen
 • Bemiddeld zonodig bij conflicten
 • Stimuleert en ondersteunt de verenigingsactiviteiten (ballenmeisjes en jongens voor oefeninterlands)
 • Het opstellen van een jeugdopleidingsplan voor de jeugdleden
 • Het organiseren van een jeugdtoernooi in samenwerking met de feestcommissie
 • Input leveren voor de begroting

 

Doel:

Het doel van de jeugdcommissie is de jeugdleden, maar ook ouders, trainers/coaches, het bestuur en de technische commissie van voldoende informatie te voorzien zodat zij een zo prettig en sportief mogelijk seizoen kunnen beleven. Daarnaast staat prestatie van de eerste jeugdteams ook centraal. Gedurende het seizoen wordt er door de jeugdcommissie bijgehouden of teams meer aandacht verdienen of er al leden naar hogere teams kunnen doorstromen, extra kunnen trainen, er een bijscholing nodig is voor trainers etc.

 

Doelstelling:

VV Jonas streeft ernaar om het doel en deze doelstelling behalen door de jeugd–en ook de VV Jonas seniorenleden actief te betrekken bij het doel van de jeugdcommissie en hierbij de taken juist uit te voeren. De betrokkenheid van de leden moet hoog zijn en het welzijn van de vereniging moet centraal staan om VV Jonas levend en actief te houden.

 

 • PR/Sponsorcommissie

De sponsorcommissie bestaat uit 4 leden, waarvan 1 voorzitter. Deze leden regelen alles wat met sponsoring te maken heeft en zorgt ervoor mede samen met het bestuur dat VV Jonas een gezonde sportvereniging wordt en blijft. Het beheer van de website valt ook onder de PR en sponsoring. De voorzitter van de sponsorcommissie draagt zorg voor het toesturen van een agenda voorafgaand aan de vergadering en hij/zij zit de vergadering voor. De voorzitter is onderdeel van het bestuur van VV Jonas, hij/zij neemt deel aan de bestuursvergaderingen. Alle vrijwilligers hebben een eigen aandachtsgebied, bijvoorbeeld contact met sponsoren, contact maken met potentiële sponsoren, het beheren van het sponsorbudget, etc.

 

De taken van de vrijwilligers worden aan het begin van elk seizoen vastgelegd zodat er een duidelijk takenpakket is voor ieder. Er wordt binnen de sponsorcommissie gedurende het seizoen gezorgd voor een juiste balans binnen de taakverdeling van de verschillende leden.

 

            Taken sponsorcommissie:

 • Het contact leggen en onderhouden met (potentiële) sponsoren
 • Sponsoren werven
 • Het opstellen van sponsorovereenkomsten voor beide partijen met de juiste sponsorvoorwaarden
 • Het opstellen en beheren van nieuwe sponsorcontracten en het tijdig beëindigen of verlengen van bestaande sponsorcontracten
 • Zorgen voor een goede communicatie tussen het bestuur en de commissie wat betreft het sponsorbudget voor ieder seizoen
 • Zorgen voor de juiste sponsormaterialen en dat deze goed gebruikt worden en zichtbaar zijn in de sporthal
 • Ervoor zorgen dat de sponsor afspraken worden nagestreefd en nagekomen
 • Activiteiten te organiseren in samenwerking met de feestcommissie
 • Zorgen voor communicatie met de leden en extern
 • Sponsors betrekken bij volleybal activiteiten van VV Jonas

 

Doel:

Het doel van de PR/sponsorcommissie is om de sponsoren en de vereniging naar tevredenheid te laten samenwerken en elkaar in ieders behoefte te voorzien.

 

Doelstellingen:

De PR/sponsorcommissie bewaakt en voert het sponsorbeleid uit zoals dat door het bestuur is vastgesteld. Als er veranderingen plaats vinden dan worden deze bekend gemaakt binnen het bestuur.

 

De leden van de commissie zoeken actief naar mogelijkheden om nieuwe sponsorgelden en diensten binnen te halen voor VV Jonas om hiermee extra activiteiten te kunnen bekostigen c.q. te ondersteunen.

 

De PR/sponsorcommissie zorgt ervoor dat er evenementen worden georganiseerd met behulp van de leden om op deze manier het volleybal in regio Kennemerland een positieve impuls te geven.

 

Tijdens elk volleybalseizoen zorgt de PR/sponsorcommissie ervoor dat het volleybal, VV Jonas in het bijzonder, actief en positief in verschillende media verschijnt zoals op de website, via social media en in week- en dagbladen.

 

VV Jonas streeft ernaar om dit doel en de doelstellingen te behalen door het sponsorbeleid na te streven en die hierbij behorende taken uit te voeren. Door actief te zijn met verschillende media kan VV Jonas zich kenbaar maken naar de buitenwereld toe. Dit kan een positieve werking hebben op eventuele (potentiële) sponsoren.

 

 • Feestcommissie

De feestcommissie bestaat uit aan aantal vrijwilligers die de activiteiten, naast de reguliere trainingen en wedstrijden, voor VV Jonas bedenken en organiseren. Deze vrijwilligers organiseren standaard 3 activiteiten per volleybalseizoen:

 • Een openingsfeest (met thema)
 • Een afsluitingsfeest (met thema)
 • Een eindejaarstoernooi/oliebollentoernooi (voor zowel leden als niet–leden)

Sinds het ontstaan van VV Jonas zijn deze activiteiten druk bezocht binnen de vereniging.

 

Doel:

Het doel van de feestcommissie is de gezelligheid binnen de vereniging in stand te houden en te bevorderen. Ook is het van belang dat de leden elkaar onderling beter leren kennen tijdens deze activiteiten. Op deze manier ontstaat er een clubgevoel. De feestcommissie streeft ernaar om dit doel met elke activiteit te behalen en zo het clubgevoel van VV Jonas te versterken.

 

Doelstelling:

De doelstelling van VV Jonas is om de 3 belangrijke activiteiten binnen de vereniging te behouden en deze activiteiten uit te breiden naar 5 jaarlijks terugkomende activiteiten. Hierbij kan gedacht worden aan een extra clubfeest, een clinic of een toernooi aan het einde van elk seizoen.

 

VV Jonas streeft ernaar om het doel en deze doelstelling te behalen door per seizoen een planning te maken welke (nieuwe) activiteiten er georganiseerd gaan worden. Hierdoor kan op tijd begonnen worden met een draaiboek per activiteit en kan elke activiteit volgens planning worden uitgevoerd. Op deze manier kan de feestcommissie zichzelf optimaal voorbereiden en de leden van VV Jonas kunnen zich klaar maken voor een leuke/sportieve dag bij de vereniging.

 

2.3.5    Beachcommissie

De beachcommissie bestaat uit 4 vrijwilligers, waarvan 1 voorzitter. De commissie regelt alles omtrent het beachvolleyballen op het strand van Wijk aan Zee in de periode van begin mei tot half augustus. Na afloop van het zaalseizoen kan men zich vanaf de C jeugd tot en met de senioren opgeven voor het beachvolleyballen op verschillende niveaus. Aanmelden kan individueel of per team (tweetal). De beachcommissie probeert een ieder zoveel mogelijk naar ervaring en niveau in te delen in de verschillende groepen, zodat iedereen met plezier kan beachvolleyballen. De groepen bestaan uit maximaal 8 personen.

 

De trainingen worden verzorgd op dinsdag- en woensdagavond op het strand van Wijk aan Zee, voor de strandtent Rijk aan Zee. Bij deze strandtent worden de materialen in de zomer gestald. Elke groep krijgt een uur training door een gediplomeerde beachvolleybaltrainer om de beachvolleybaltechnieken zich eigen te maken. Na afloop van de training is het veld beschikbaar om nog vrij te spelen.

 

De beachcommissie heeft 9 mobiele velden en zeer veel ballen aangeschaft. Het materiaal wordt elk jaar aan het begin van het seizoen geïnspecteerd en bekeken wordt of er iets vervangen moet worden. Elk jaar organiseert de beachcommissie ook een jeugdtoernooi voor het Junior Beach Circuit vanuit de NEVOBO.

 

Doel:

Het doel van de beachcommissie is om ieder lid naar tevredenheid te laten beachvolleyballen op zijn/ haar niveau.

 

2.4       VV Jonas op dit moment

VV Jonas heeft op tot op heden 250 leden. Dit zijn de jeugdleden, de senioren leden en de recreanten. Binnen regio Kennemerland is VV Jonas een groeiende vereniging die nieuwe ontwikkelingen aanpakt en deze wil implementeren binnen de vereniging. Bij VV Jonas heerst er een clubgevoel, maar dit gevoel kan nog worden uitgebreid mede door dit beleidsplan. De sfeer binnen de vereniging is goed en de leden volleyballen met plezier bij VV Jonas.

 

 1. Beleid VV Jonas

 

VV Jonas is actief bezig om zich te richten op de toekomst. Door het beleid van de vereniging kan het bestuur zich verder ontwikkelen en ook daadwerkelijk naar de toekomst kijken. Het is belangrijk dit in het verenigingsbeleid verschillende beleidsgebieden worden toegelicht en met elkaar in relatie worden gebracht. Het beleid van VV Jonas heeft voor de vereniging een aantal voordelen. Deze voordelen zijn:

 • Er kunnen veel beslissingen en keuzes worden genomen op basis van het beleid en deze kunnen beter worden onderbouwd door het bestuur
 • Het beleidsplan dient als leidraad voor de vereniging (voor de leden en andere betrokkenen)
 • Het beleid bepaalt de richting (voortgang) van de vereniging
 • Het beleid bepaalt de richtlijnen op verschillende terreinen (financieel, vrijwilligers, jeugd, etc)

 

Het totale beleid van VV Jonas bestaat uit een aantal beleidsterreinen. Hieronder worden deze terreinen genoemd en kort toegelicht.

 

3.1       Ledenbeleid

In dit beleidsonderdeel staat wat de richtlijnen en de omgang met de leden zijn. Hoe gaat VV Jonas met de leden om en hoe wordt er met de leden gecommuniceerd. De rol van ieder lid is hierin van groot belang. Onderdelen in dit beleid zijn; Communicatie/omgang met de leden, binding met de leden, werving, het doel en de doelstellingen.

 

3.2       Trainersbeleid

In dit beleidsonderdeel staat wat de richtlijnen en eventuele opleidingsmogelijkheden zijn voor de trainers van VV Jonas. Hiernaast worden ook de omgangsregels voor de trainers uitgelegd en wat de procedures hierin. Onderdelen in dit beleid zijn; trainersopleiding, regels VV Jonas, VOG (Verklaring Omtrent Gedrag), trainersvergoeding, het doel en de doelstelling.

 

3.3       Scheidsrechtersbeleid

In dit beleidsonderdeel staat wat de richtlijnen zijn vanuit de bond (NEVOBO) op het gebied van scheidsrechters en hoe VV Jonas deze richtlijnen daadwerkelijk uitzet gedurende het seizoen. Onderdelen in dit beleid zijn; richtlijnen VV Jonas, het doel en de doelstelling.

 

3.4       Vrijwilligersbeleid

In dit beleidsonderdeel staat wat voor vrijwilligers VV Jonas heeft en wat deze vrijwilligers doen voor de vereniging. De vrijwilligers houden de vereniging draaiende en zijn het hart van VV Jonas. Zonder de vrijwilligers is er geen vereniging en hierdoor kan VV Jonas niet functioneren. Onderdelen in dit beleid zijn; Vrijwilligers VV Jonas, maatschappelijke betrokkenheid, maatschappelijke stage, het doel en de doelstelling.

 

3.5       Sponsorbeleid

In dit beleidsonderdeel staat hoe de vereniging te werk gaat op het gebied van sponsoring. Er wordt toegelicht hoe organisaties VV Jonas kunnen ondersteunen op verschillende manieren en wat de wederdienst van de vereniging is voor de sponsor. Hoe ziet de zakelijke overeenkomst eruit tussen de vereniging en de sponsor en wat krijgt iedere partij ervoor terug. Onderdelen in dit beleid zijn; VV Jonas en sponsoring, sponsormogelijkheden, het doel en de doelstelling.

 

3.6       PR en communicatiebeleid

In dit beleidsonderdeel staat hoe VV Jonas om gaat zijn de PR en de communicatie van en voor de vereniging. Hoe gaat de vereniging om met de pers en op welke manier maakt VV Jonas zich bekend naar de buitenwereld. Onderdelen in dit beleid zijn; Richtlijnen VV Jonas, PR en communicatiemiddelen, de website, de nieuwsbrief, sociale media, de pers, mond tot mond reclame en het doel en de doelstellingen.

 

3.7       Financieel beleid

In dit beleidsonderdeel staat hoe de vereniging de financiën beheert. De begroting van VV Jonas wordt kort toegelicht en wat hierbij de richtlijnen zijn. Onderdelen in dit beleid zijn; Inkomsten en uitgaven, financiële gezondheid, het doel en de doelstelling.

 

 1. Ledenbeleid

 

Binnen VV Jonas zijn verschillende categorieën leden te onderscheiden. Op dit moment zijn de categorieën senioren, jeugd, recreanten en beachvolleybal senioren/jeugd actief. De leden van VV Jonas kunnen actief zijn binnen competitieverband, maar ook alleen als trainend lid.

 

Categorie:
Senioren
Jeugd 16/17
Jeugd 14/15
Jeugd 12/13 CMV
Recreanten
Beachvolleybal

 

 

4.1       Communicatie/omgang met de leden

Binnen VV Jonas wordt getracht om een goede communicatie met de leden te onderhouden. Dit wordt gedaan door regelmatig een informatiebrief te sturen naar de leden. Tevens hebben alle teams een eigen emailadres waarop zij indien nodig geïnformeerd worden. Daarnaast zijn de verschillende leden van zowel de TC, JC, PR/sponsorcommissie en het bestuur wekelijks in de sporthal te vinden. Zij dienen dan als aanspreekpersoon voor allerlei vragen van de leden van VV Jonas. Hierdoor zijn de lijnen in de communicatie tussen bestuur, de commissies, trainers en de leden kort en kunnen vragen op een laagdrempelige manier worden gesteld en opgepakt. Jaarlijks worden de wensen van de leden ook geïnventariseerd aan de hand van de enquête die wordt afgenomen onder de leden.

 

Omtrent pestgedrag binnen vv Jonas hanteert de vereniging het pestprotocol van de Nevobo (zie bijlage). Indien er sprake is van pesten binnen een team, wordt dit bespreekbaar gemaakt en worden er passende maatregelen genomen door de JC/TC/het bestuur richting de pester en het slachtoffer.

 

4.2       Binding met de leden

VV Jonas heeft de binding met de leden in een hoog vaandel staan, daarom zijn enkele ‘oud’ leden ook benoemd als erelid vanwege hun verdiensten voor de vereniging. VV Jonas hoopt dat de leden ervaren dat de club waarde hecht aan hun deelname en prestaties. Om de binding met de leden in stand te houden en zelfs te vergroten is er elk seizoen aandacht voor nevenactiviteiten van de leden (jubileum, langdurig ziek, ongevallen/blessures, sterfgevallen, slagen voor trainings- scheidsrechterscursussen en resultaten van individuele teams). Elk seizoen worden tevens door de feestcommissie verschillende activiteiten georganiseerd voor de leden.

 

Als leden problemen ondervinden binnen de vereniging dan kunnen zij in gesprek met de vertrouwenspersoon van VV Jonas. De vertrouwenspersoon steunt de leden indien er een vertrouwensbreuk is tussen de vrijwilliger en het lid en geeft advies over hoe zij de lastige situatie waar zij zich in bevinden kunnen oplossen.

 

4.3       Werving

Elk seizoen wordt er aandacht besteed aan de werving van nieuwe leden. VV Jonas doet dit door middel van oproepen in de krant, deelname aan de sportfair, deelname aan de sportpas, het geven van clinics, etc. Mond op mond reclame is tot nu toe het beste middel gebleken. We stimuleren jeugdleden dan ook om hun vriendjes/vriendinnetjes mee te nemen naar trainingen en dit heeft tot nu toe een zeer positief effect gehad. Daarbij zijn met het oliebollentoernooi alle geïnteresseerden uit de omtrek welkom om mee te doen en te ervaren hoe leuk het volleyballen is bij VV Jonas. We hopen dat hierdoor meer bekendheid gegeven wordt aan het volleyballen bij VV Jonas en mensen lid worden van deze levendige vereniging.

 

Gedurende het gehele seizoen kunnen nieuwe leden zich aanmelden bij VV Jonas. Geïnteresseerden kunnen 3 keer kosteloos meetrainen met VV Jonas en daarna kunnen zij besluiten wel/geen lid te worden. Als zij lid willen worden van VV Jonas dan zal er een aanmeldingsformulier moeten worden ingevuld. Als diegene ook competitie wil gaan spelen dan zal ook een pasfoto ingeleverd moeten worden voor op het pasje van de NEVOBO. Zowel de pasfoto als het aanmeldingsformulier moet toegestuurd worden aan de ledenadministratie van vv Jonas. VV Jonas hanteert geen ledenstop of wachtlijst, iedereen is welkom ongeacht ervaring, leeftijd en achtergrond.

 

Als leden zich willen afmelden dienen zij dit per email/schriftelijk te doen bij de ledenadministratie van vv Jonas. Bij afmeldingen gedurende het seizoen worden contributiekosten in rekening gebracht. De hoogte van dit bedrag is afhankelijk van het moment de reden van afmelden. Richtlijnen  hierover liggen vast in het Huishoudelijk Regelement (HHR) die te vinden zijn op de website.

4.4       Doel

Het doel van het ledenbeleid is om een inzicht te geven in de richtlijnen en omgang op het gebied van de leden van VV Jonas.

 

 • Doelstellingen

VV Jonas heeft een aantal doelstelling opgesteld voor het ledenbeleid.

 • De damesteams van VV Jonas zijn in de periode van 2023-2027 5 teams, waarvan 1 team met speelsters jonger dan 25 jaar oud.
 • VV Jonas heeft 5 herenteams in de periode van 2023-2027, jeugdspelers zijn verdeeld in verschillende teams
 • VV Jonas heeft in de periode van 20234-2027 minimaal 4 groepen recreanten, die trainen in Beverwijk of Heemskerk
 • De leden van VV Jonas zijn tevreden over het beleid binnen de vereniging, zij voelen zich daarbij gewaardeerd en geliefd binnen de vereniging. De leden geven een ruim voldoende op de enquête

 

VV Jonas streeft ernaar om het doel en deze doelstelling behalen door de jeugd- en ook de seniorenleden actief te betrekken bij de uitvoering van het beleid. De leden zullen zich betrokken moeten gaan voelen bij hun sportvereniging om deze levend en actief te houden. De leden vormen VV Jonas. Daarnaast zal er nog meer aandacht gegeven moeten worden aan het werven van leden (zie PR en communicatie beleid) en het vergroten van de binding onder de huidige leden (zie beleid feestcommissie).

 

Met betrekking tot de uitvoering van het ledenbeleid is dit stuk dan ook een oproep voor iedereen die VV Jonas een warm hart toedraagt om een actieve rol op zich te nemen en de doelstellingen werkelijkheid te laten worden.

 

 1. Trainersbeleid

 

Binnen VV Jonas is een er een grote diversiteit aan trainers zichtbaar. Er zijn verschillende trainers met een opleiding actief voor zowel de jeugd als de senioren. Tevens zijn er trainers actief zonder opleiding, maar met veel ervaring doordat zij zelf volleyballen/gevolleybald hebben. De leeftijd van de trainers varieert van jong (16) tot oud (65). Er wordt per trainingsgroep/team door de TC en de JC bepaald welke trainer geschikt is voor die groep. Er wordt hierbij gekeken naar de kennis, vaardigheden, ervaring en ook de persoonlijkheid van de trainers. Tevens wordt rekening gehouden met de voorkeur voor een trainingsgroep die door de trainers zelf wordt aangegeven.

 

Binnen de trainingen wordt er altijd aandacht besteed aan techniek en tactiek van het team in zijn geheel en de individuele leden. Met name bij de jeugd wordt er veel aandacht besteed aan motoriek, balbaanherkenning en de basistechnieken. Dit wordt steeds verder uitgebouwd passend aan de leeftijd en de draagkracht van de spelers.

 

5.1       Trainersopleiding (inclusief kosten)

Voor de trainingsgroepen met leden met veel ambitie en talent (de eerste teams van zowel senioren als jeugd) wordt gestreefd naar een trainer met een passende opleiding. Binnen VV Jonas hebben de trainers een VT2, VT3 of een hogere opleiding. Voor meer informatie over de verschillende opleidingsniveaus van trainers, zie de website van de NEVOBO via de volgende link: http://www.volleybal.nl/nevobo/verenigingen/opleidingen/tot-trainer/zaalvolleybal/volleybaltrainer-vt2.

 

De verwachting is dat de komende jaren ongeveer 2 a 3 trainers een VT2 en/of VT3 opleiding willen gaan doen.

 

5.1.1    Kosten trainersopleiding

VV Jonas is bereid om de kosten voor de opleiding van trainers te vergoeden, mits deze trainer aansluitend 2 jaar actief blijft als trainer voor VV Jonas. Mocht dit niet het geval zijn, dan zijn de kosten van de scholing voor de trainer zelf. Als de trainer na 1 jaar stopt met training geven, dan zal de trainer de kosten van de scholing voor de helft moeten terugbetalen aan VV Jonas.

 

VT2 opleiding

De VT2 opleiding leidt je op tot trainer in de breedtesport. Je werkt binnen verenigingsverband met jeugd, recreanten en/of senioren tot en met de tweede klasse van de regio. In de opleiding leer je trainingen te geven, wedstrijden te begeleiden en te assisteren bij (sport)activiteiten. De opleiding duurt 5 maanden, uitgaande van 5 bijeenkomsten. De kosten voor een volledige VT2 opleiding betreffen: €290,- (exclusief examengeld). Zie voor meer informatie de bijlage ‘informatiefolder VT2’.

 

VT3 opleiding

De VT3 opleiding leidt je op tot een zelfstandige volleybaltrainer die werkzaam is binnen de breedtesport. Jouw werkterrein ligt binnen de volleybalvereniging. De opleiding richt zich op het coachen en trainen van (jeugd-)teams tot en met de regiodivisie. Daarnaast leer je om activiteiten te organiseren en verenigingstrainers te begeleiden. De opleiding duurt 1 jaar, uitgaande van het slagen voor de proeven van bekwaamheid). De kosten voor een volledige VT3 opleiding betreffen: €730,- (exclusief examengeld). Zie voor meer informatie de bijlage ‘informatiefolder VT3’.

 

Als een trainer geslaagd is voor de opleiding, dan kan door VV Jonas via het restitutieformulier op de website van de NEVOBO restitutie worden aangevraagd voor de kosten van de opleiding van de trainer (voor de proeven van bekwaamheid), zie de volgende link:https://fd7.formdesk.com/Nevobo/restitutieformulier_VT-vereniging_opleidingen?test=true. Via de NEVOBO kunnen de trainers worden bijgeschoold om hun licentie te behouden. Zij dienen jaarlijks een bepaald aantal licentiepunten te behalen om hun licentie geldig te houden. Zij kunnen naar bijscholingen/symposia die vanuit de Nevobo georganiseerd worden. Van trainers wordt verwacht dat zij dit zelf actief volgen.

 

 

5.2       Regels VV Jonas

Vanuit VV Jonas wordt van trainers/coaches/scheidsrechters wordt verwacht dat zij zich aan bepaalde gedragsregels, waarden en normen houden. Deze gedragsregels, waarden en normen zijn vastgelegd in de gedragscode van de Nederlandse Volleybal Bond (zie bijlage 1, gedragscode NEVOBO). De trainers van VV Jonas zijn verplicht zich te houden aan de gedragscode van de NEVOBO. Mochten trainers van VV Jonas gedrag laten zien wat niet passend is vanuit deze gedragscode, dan worden zij verzocht door de technische- of de jeugdcommissie van VV Jonas in samenwerking met het bestuur van VV Jonas hun functie als trainer/coach/scheidsrechter neer te leggen, mogelijk met verdere gevolgen (bv. een aangifte bij de politie in het geval van onzedelijk gedrag).

 

5.2.1    Trainingen

Van de trainers van VV Jonas wordt verder verwacht dat zij minimaal 15 minuten voor aanvang van de training aanwezig zijn. De trainer zorgt zelf voor vervanging bij verhindering en eventueel voor berichtgeving naar de contactpersoon binnen de jeugdcommissie bij annulering. De technische- of de jeugdcommissie zorgt voor een passende oplossing bij langdurige afwezigheid van de trainer.

Met betrekking tot de inhoud van de trainingen van de teams van VV Jonas wordt van de trainer verwacht dat hij/zij een training kan geven met voldoende enthousiasme, inhoudelijke kennis (spelinzicht, techniek, tactiek), en de juiste pedagogische vaardigheden. De trainingen zullen afwisselend moeten zijn en alle volleybalvaardigheden zullen tijdens het seizoen op maat bij elk niveau aan bod moeten komen. Als de trainer moeilijkheden ondervindt om de training vorm te geven dan kan hij/zij aankloppen bij de Technische commissie of de Jeugdcommissie voor tips, ‘coaching on the floor’ en (bij)scholingsmogelijkheden. Als leden van de technische- en/of de jeugdcommissie signaleren dat de trainingen bij een team van onvoldoende kwaliteit zijn, dan zal hier door de technische- en/of jeugdcommissie ook ongevraagd advies over gegeven kunnen worden richting de trainer. Het criteria blijft dat de leden aangeven dat zij leren van hun trainer en de leden vooral ook veel plezier hebben tijdens de trainingen.

 

5.2.2    Enquête

Zowel de technische- als de jeugdcommissie peilt elk seizoen aan de hand van enquêtes of zowel de leden, trainers (en ouders) tevreden zijn over de trainingen en de trainer en houdt hier het volgende seizoen rekening mee bij de indeling van de groepen/kwaliteit van trainers etc.

 

 • VOG (Verklaring Omtrent Gedrag)

Voor elke trainer van VV Jonas is het verplicht om als zij straten als nieuwe trainer van vv Jonas een verklaring omtrent gedrag aan te vragen bij de betreffende gemeente. Trainers die de verklaring omtrent het gedrag seizoen 2013-2014 al in bezit hebben, hoeven deze niet het volgende seizoen opnieuw aan te vragen.  Deze aanvraag wordt geïnitieerd door (de voorzitter van) de technische commissie van VV Jonas. Een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) is een verklaring waaruit blijkt dat uw gedrag in het verleden geen bezwaar vormt voor het vervullen van een specifieke taak of functie in de samenleving. Het is belangrijk dat iedereen, en voornamelijk minderjarigen en kwetsbare groepen, in een veilige omgeving kunnen sporten. Als sportvereniging is het een plicht om maatregelen te nemen die Seksuele Intimidatie kunnen voorkomen. De VOG is één van de mogelijke maatregelen. Het verplicht stellen van een VOG geeft meer zekerheid over het verleden van bijvoorbeeld (nieuwe) trainers, leiders of verzorgers. En het vermindert de kans dat personen, die eerder in de fout zijn gegaan met kinderen, een functie bij de sportvereniging kunnen uitoefenen. Door als vereniging of bond een VOG te verlangen van iedereen die in zijn functie in aanraking komt met kinderen of kwetsbare groepen, laat je zien dat je de veiligheid van je leden serieus neemt.

 

5.3.1    Kosten VOG

De kosten voor deze verklaring omtrent gedrag kunnen door de trainers gedeclareerd worden bij de penningmeester van VV Jonas. De kosten zijn ongeveer €25,- (digitale aanvraag) tot €30,- (aanvraag bij het gemeentehuis) per aanvraag. Op de website van de gemeente, waar de aanvrager woont, staat informatie over wat er nodig is om de aanvraag te kunnen doen.

 

5.3.2    Procedure

Als de aanvraag is ingediend, dan zal de aanvrager (de trainer) na ongeveer 4 weken een beslissing per post ontvangen van de betreffende gemeente. Bij de aanvraag van een VOG onderzoekt de overheid of er geen strafbare gedragingen op de naam van de aanvrager staan. Als er sprake is van strafbare gedragingen, dan beoordeelt het Centraal Orgaan Verklaring Omtrent het Gedrag (COVOG) of deze relevant zijn voor het doel waarvoor de verklaring is aangevraagd. Zo zijn bijvoorbeeld voor het beroep van onderwijzer of trainer andere strafbare feiten van belang dan voor de functie van accountant. Bij de aanvraag van de VOG wordt aangegeven voor welke functie deze wordt aangevraagd en op welke aspecten er moet worden getoetst. Is er geen reden om aan te nemen dat uw verleden een belemmering vormt voor het doel waarvoor uw VOG is aangevraagd, dan wordt de VOG toegekend. Wanneer een VOG niet wordt toegewezen door de COVOG, dan wordt de persoon zelf (en niet de sportvereniging of bond) daarover geïnformeerd. Hij/zij kan dan dus geen VOG afgeven aan VV Jonas en dus ook niet worden benoemd in de functie als jeugdtrainer. Sinds 2013 kan een sportvereniging de verklaring omtrent gedrag voor vrijwilligers declareren bij NOS-NSF (zie bijlage 2, informatiefolder VOG, NOS-NSF).

 

Verder blijft het de taak voor alle leden van VV Jonas, maar ook voor ouders om alert te blijven op signalen die duiden op een onzedelijke bejegening richting (jeugd)leden. De signalen dienen direct gemeld te worden bij de technische commissie, de jeugdcommissie of het bestuur van VV Jonas.

 

5.4       Trainersvergoeding

Binnen VV Jonas zijn verschillende categorieën trainers te onderscheiden. De trainers zijn onder te verdelen binnen een A, B en C categorie. Deze categorieën zijn vastgesteld op basis van kennis, kunde, opleiding en ervaring van de trainers. Daarnaast is het niveau van de trainingsgroep ook van grote invloed op de bijhorende vergoeding voor de trainer. Als een trainer op hoger niveau + met een grotere frequentie actief is binnen VV Jonas, dan zal hier een hogere vergoeding tegenover staan. De vergoedingen van de trainers verschillen dus per categorie, waarbij in categorie A de hoogste vergoeding wordt gegeven. De afspraken over de vergoedingen worden elk seizoen met de trainers vastgelegd in een contract. In het contract staan verder ook andere afspraken (bv. omtrent VOG, gedragscode etc.) genoteerd. De trainers krijgen hun contract voorafgaand aan het seizoen toegestuurd door de TC. Voordat een trainer start bij VV Jonas is onderhandeling over de vergoeding mogelijk met de TC of JC. Dit gebeurt voorafgaand aan het ingaan van het contract en het starten van de trainingen.

 

5.4.1    Categorieën trainers

 

Categorie: Uitgangspunten:
A Trainer met minimaal opleidingsniveau VT3, actief voor de 1e senioren of 1e jeugdteams van VV Jonas (t/m regiodivisie niveau)
B Trainer met een opleidingsniveau VT2, minimaal 5 jaar ervaring als volleyballer en actief voor de tweede/derde senioren of voor de tweede jeugdteams van VV Jonas (t/m 1e klasse niveau)
C Trainer met volleybalervaring en actief voor de 4e en lagere senioren of voor de lager spelende jeugdteams of recreanten van VV Jonas (t/m 3e klasse niveau)

 

* Indien een trainer het niet eens is met de trainersvergoeding dan wordt dit besproken binnen het bestuur. Als een trainer geen VT2 of VT3 diploma heeft, dan wordt er gekeken naar zijn/haar volleybalervaring en wordt in overleg met de trainer en het bestuur besloten wat de vergoeding zal zijn per seizoen.

 

5.5       Doel

Het doel van het trainersbeleid is om een inzicht te geven in de richtlijnen en regels op het gebied van trainers van VV Jonas.

 

5.6       Doelstellingen

De doelstelling van VV Jonas op het gebied van trainers is dat alle trainers voldoende opgeleid/ervaren zijn om een training op maat aan hun groep te verzorgen. Verder is de doelstelling dat alle trainers van VV Jonas in het bezit zijn van een VOG en handelen volgens de gedragscode van de NEVOBO. Daarnaast blijft het natuurlijk belangrijk dat alle trainers met veel plezier elke week weer naar de sporthal gaan, veel leerervaringen opdoen tijdens de trainingen en vooral veel energie krijgen van het enthousiasme van de leden!

 

VV Jonas streeft ernaar om het doel en deze doelstelling behalen door veelvuldig contact tussen de TC, JC en het bestuur te organiseren en te onderhouden. De vergaderingen van de TC, JC en het bestuur zijn hier een goed middel voor. De vergaderingen verlopen gestructureerd, er is vooraf een agenda naar de leden toegestuurd en er wordt genotuleerd tijdens de vergaderingen. Tevens zullen de landelijke richtlijnen omtrent de VOG en de gedragscode van de NEVOBO regelmatig worden geëvalueerd in de bestuursvergaderingen.

 

Met betrekking tot de scholingen ten behoeve van de scholing van de trainers zal regelmatig een inventarisatie worden gehouden door zowel de JC als de TC onder de trainers om hun interesse voor een opleiding te peilen. Indien er interesse is onder trainers, wordt er door de JC en/of TC actie ondernomen om de trainer aan te melden voor de desbetreffende opleiding of een interne (bij)scholing op maat verzorgd. Voor deelname aan opleidingen door trainers wordt altijd een akkoord gevraagd aan het bestuur van VV Jonas. Tot slot is het belangrijk dat door de JC en TC een juiste inschatting wordt gemaakt welke trainer past bij welke trainingsgroep. Er wordt gezocht naar een juiste match qua persoonlijkheid, kennis en vaardigheden met betrekking tot de trainingsgroep. Zo beleven de trainers de meeste plezier en krijgen ze energie terug van de leden! Gedurende het seizoen wordt veelvuldig contact onderhouden d.m.v. gesprekken, mailcontact/enquêtes door de JC en TC met de trainers om de voortgang van de teams te bespreken.

 

 1. Scheidsrechtersbeleid

 

Binnen VV Jonas zijn momenteel verschillende typen scheidsrechters actief, gekwalificeerde (voor de bond) en ongekwalificeerde (eigen leden). Op dit moment beschikt VV Jonas over 3 scheidsrechters die de vereiste papieren hebben om aan de leveringsplicht van de NEVOBO te voldoen.

 

6.1       Richtlijnen VV Jonas

Vanuit de NEVOBO is er een leveringsplicht ingesteld voor verenigingen die teams vanaf promotieklasse en hoger hebben spelen. Per team moeten een aantal fluitbeurten (punten) geleverd worden als er teams actief zijn in de promotieklasse en hogere divisie (in de promotieklasse geldt bv. voor dames 12 punten en voor heren 25 punten). Deze punten komen overeen met het aantal wedstrijden dat gefloten moet worden. Bij thuiswedstrijden op 1e klasse niveau en lager worden de leden van VV Jonas aangewezen om deze wedstrijden te fluiten. Dit kan zijn voor of na hun eigen wedstrijd zijn of op zaterdag ochtend bij een jeugdwedstrijd. In de sporthal zijn voor alle velden fluitjes beschikbaar en krijgt iedere scheidsrechter een consumptiebon als dank voor zijn/haar inzet. Elk lid zal minimaal 1 wedstrijd moeten fluiten gedurende het seizoen. Ieder seizoen zal er een spelregelavond georganiseerd worden vanuit de vereniging waarop de laatste wijzigingen op spelregelgebied besproken worden en zal er uitleg worden gegeven over het fluiten. Leden kunnen gedurende het seizoen ook coaching krijgen over spelregels of hun houding als scheidsrechter door de scheidsrechterscoördinator (zie kopje JC).

 

Vanuit de doelstellingen van VV Jonas en het spelen op regiodivisie niveau door de eerste teams zal er bij VV Jonas een steeds groter beroep gedaan worden op gekwalificeerde scheidsrechters. Als Dames 1 of Heren 1 promoveert naar de regiodivisie zullen er 50 punten/wedstrijden per team aan leveringsplicht voor de NEVOBO voldaan moeten worden door de scheidsrechters.

 

6.2       Doel

Het doel van het scheidsrechtersbeleid is om inzicht te geven in de richtlijnen en regels op het gebied van scheidsrechters van VV Jonas en alle leden dienen een scheidsrechterstoets te maken voor VV Jonas.

 

6.3       Doelstellingen:

De doelstellingen van VV Jonas op het gebied van scheidsrechters zijn:

 • VV Jonas heeft voldoende actieve scheidsrechters binnen de vereniging om elk seizoen weer aan de leveringsplicht te voldoen.
 • VV Jonas zorgt ervoor dat er jaarlijks 3 of meer leden tot scheidsrechter worden opgeleid.
 • VV Jonas zorgt ervoor dat de leden voldoende op de hoogte zijn van de spelregels van de verschillende spelniveaus van de teams.

 

VV Jonas streeft ernaar om het doel en deze doelstellingen behalen door elk seizoen actief leden te benaderen om een opleiding tot scheidsrechter te willen doen. VV Jonas zal deze opleiding ook bekostigen voor de scheidsrechter. Tevens wordt er jaarlijks een spelregelavond georganiseerd voor alle leden van VV Jonas om uitleg te geven over actuele spelregels op verschillende speelniveaus. Daarnaast kan op verzoek van de leden zelf of na signalering van behoefte aan coaching door de scheidsrechterscoördinator gerichte coaching (on the job) worden ingezet.

 

 

 

 1. Vrijwilligersbeleid

 

VV Jonas bezit vrijwilligers die de vereniging draaiende houden. Zonder leden en vrijwilligers geen VV Jonas. Deze vrijwilligers zijn onmisbaar voor de vereniging. Het is algemeen bekend in Nederland dat de vrijwilligers bij een (sport)vereniging schaars zijn. Er is altijd een tekort en het werk wat uitgevoerd moet worden wordt door een vaste kern gedaan. Bij VV Jonas is dit ook het geval. Er is een vaste groep vrijwilligers actief die veel voor de vereniging doen en VV Jonas levend houden buiten de sponsoren om.

 

Aan deze inzet van vrijwilligers dankt VV Jonas zijn bestaansrecht. Hier hebben we binnen de vereniging dan ook veel waardering en respect voor. Bij deze nogmaals veel lof voor deze bijzondere mensen.

 

7.1       Vrijwilligers VV Jonas

VV Jonas heeft op dit moment ongeveer 30 vrijwilligers. Deze vrijwilligers nemen veel verantwoordelijkheid op zich om VV Jonas te laten bestaan. De werkzaamheden van deze vrijwilligers worden buiten hun privéleven en hun baan om uitgevoerd. Deze vrijwilligers hebben een plekje in hun hart voor de vereniging en willen dat VV Jonas een gezonde vereniging wordt en blijft in regio de IJmond.

 

7.1.1     Inzet bestuursleden en leden commissies

De bestuursleden en de leden van de JC, TC, PR/sponsor en feestcommissie die al eerder in het beleidsstuk zijn benoemd doen al hun werk voor de vereniging vrijwillig. Zij investeren veel tijd en energie in de vereniging zonder hier zelf een vergoeding voor te ontvangen.

 

7.1.2    Vrijwillige taken van de leden van VV Jonas

Van de leden van VV Jonas wordt verwacht dat zij zowel zaaldiensten draaien tijdens competitieavonden als dat zij wedstrijden fluiten (bij jeugd ook ’s ochtends). Van de leden wordt verwacht dat zij deze taak op vrijwillige basis uitvoeren. Leden worden door de scheidsrechterscoördinator geholpen om deze vrijwillige taak op de juiste manier uit te voeren. Met betrekking tot de zaaldiensten dragen de leden zorg voor ontvangst van de scheidsrechters en het uitdelen van de consumptiebonnen aan de scheidsrechters. Tevens bouwen de leden die zaaldienst hebben de speelvelden op en af en zorgen zij dat er bij elk veld telborden en sponsorborden aanwezig zijn. Mochten er door de spelers/speelsters in de zaal problemen ondervonden worden dan zijn de leden die zaaldienst hebben het aanspreekpunt. Ook bellen zij teams/scheidsrechters op die niet zijn op komen dagen (alsnog oproepen om te komen). De taken voor de leden worden op roulatiebasis door alle seniorenteams van VV Jonas uitgevoerd.

 

7.2       Maatschappelijke betrokkenheid

VV Jonas vindt maatschappelijke betrokkenheid van de vereniging een belangrijk element in de PR van de vereniging. VV jonas zet zich graag in voor het welzijn van jeugd en goede doelen. Elk jaar participeert VV Jonas dan ook in de grote clubactie. Daarnaast worden goed doelen binnen regio Kennemerland nauwlettend gevolgd door de sponsorcommissie en indien nodig door VV Jonas een steentje bijgedragen aan de hand van een donatie.

 

7.2.1 Maatschappelijke stage

VV Jonas stelt zich als vereniging open voor leerlingen die een maatschappelijke stage moeten volgen. Hiermee staat VV Jonas open voor een maatschappelijk belang. Ook bied de vereniging jonge mensen een kans om te ervaren wat het is om vrijwilligerswerk uit te voeren binnen een sportvereniging (bijvoorbeeld helpen bij de organisatie van het eindtoernooi van VV Jonas). Over het algemeen zijn er altijd wel plaatsen (taken) beschikbaar voor een maatschappelijke stage. In gevallen van schaarste krijgen clubleden voorrang op externe aanvragen. Leerlingen zullen afhankelijk van hun vraag aan het bestuur van VV Jonas begeleidt worden door 1 van de commissieleden vanuit de TC, JC, sponsor of feestcommissie.

 

 • Doel

Het doel van het vrijwilligersbeleid is om een inzicht te geven in de richtlijnen en omgang op het gebied van vrijwilligers van VV Jonas.

 

 • Doelstellingen

De doelstelling van VV Jonas voor 2014-2018 is dat de vereniging zich positief zal onderscheiden op maatschappelijk gebied binnen Regio Kennemerland. Daarnaast zal voldoende aandacht gegeven moeten worden aan de inzet van vrijwilligers van VV Jonas. Elk seizoen zullen de vrijwilligers van VV Jonas door middel van een kleine attentie in het zonnetje worden gezet.

 

Helaas is er evengoed nog een tekort aan vrijwilligers binnen VV Jonas, het doel is dan ook om voldoende vrijwilligers bij elkaar te krijgen om aan de vraag van alle leden te voldoen. Mocht je geïnteresseerd zijn, meldt je dan aan bij het bestuur of de verschillende commissies van VV Jonas want de leden vormen VV Jonas.

 


 1. PR/Sponsorbeleid

 

VV Jonas is een regionale speler binnen regio de IJmond. De vereniging richt zich in eerste instantie op deze regio wat betreft sponsoring. Daarnaast staat VV Jonas ook open voor organisaties of instellingen buiten deze regio die zich meer willen profileren binnen Kennemerland. Voor VV Jonas is een sponsor een persoon of organisatie die de vereniging steunt door geld of andere middelen beschikbaar te stellen in ruil voor publiciteit. Sponsoring is veelal naamsbekendheid generen of handhaven. Naast deze hoofdredenen zijn er nog meer voorbeelden waarom sponsoren VV Jonas ondersteunen zoals; een socialer gezicht laten zien, de dynamischere of sportievere uitstraling van een bedrijf accentueren, cultuuromslag bevestigen, nieuwe producten (laten) promoten, etc.

Sponsoren zijn erg belangrijk voor de vereniging, want mede hierdoor kan de vereniging volleybal aanbieden aan de mensen in regio Kennemerland.

 

8.1       VV Jonas en sponsoring

De vereniging sponsoring als een zakelijke overeenkomst, waar iets tegenover staat. VV Jonas streeft ernaar om zoveel mogelijk een lange termijn overeenkomst aan te gaan met een organisatie om continuïteit te waarborgen. Naast dit streven wil VV Jonas op elke mogelijke manier geholpen worden, van een gift tot een aantal investeringen per seizoen. De vereniging staat open voor alle investeringsmogelijkheden en centraal staat; ‘Alle kleine beetje helpen’.

 

Voor VV Jonas betekent sponsoring het verkrijgen van extra middelen. Hierdoor kan aan de leden een nog beter (sport)pakket worden aangeboden. Tevens kan VV Jonas met de extra financiële middelen bouwen aan een stabiele toekomst. Jaarlijks moet er worden vastgesteld in welke mate sponsoring nodig is om zo deze toekomst te bereiken.

 

 • Voordelen sponsor

De sponsorovereenkomsten op verschillende manieren zijn niet alleen in het belang van de vereniging. De sponsor heeft ook voordeel bij een overeenkomst op lange of korte termijn. Voordelen voor de sponsor zijn:

 • De sponsor heeft bij een lange termijn overeenkomst langer profijt van investeringen in bijvoorbeeld kwaliteit sportkleding en overige materialen
 • Door tussentijdse evaluaties bij een investering op lange en op korte termijn kunnen beide partijen voortduren aan verbetering van het sponsorproduct.
 • Het geeft betere planningsmogelijkheden op lange en op korte termijn voor de sponsor (o.a. budgettair) en voor het bestuur van VV Jonas

 

 • Criteria VV Jonas

Voor de sponsor zijn er een aantal belangrijke criteria opgesteld die door VV Jonas bij het aangaan van een sponsorovereenkomst worden gebruikt. Deze criteria zijn:

 • Sponsoring wordt gegund
 • Sponsoring is leuk om te doen
 • Sponsoring geeft een sportief en sympathiek imago en uitstraling
 • Sponsoring is het middel bij uitstek om een relevante doelgroep te bereiken
 • Sponsoring is een middel om communicatiedoelstellingen te verwezenlijken

 

 • Wat biedt VV Jonas

Naast de voordelen en kansen die de vereniging heeft als er een sponsorovereenkomst is afgesloten zijn er ook verschillende taken die de vereniging aanbied. Deze taken zijn:

 • Naamsbekendheid van vereniging en sponsor vergroten/actualiseren
 • Netwerk van vereniging en sponsor vergroten
 • Benaderen doelgroepen binnen de vereniging
 • Bekend maken van speciale acties voor de leden van VV Jonas
 • Organiseren van toernooien voor bedrijven als teambuilding of personeelsuitje voor medewerkers en/of klanten

 

8.2       Sponsormogelijkheden VV Jonas

Organisaties kunnen zich op verschillende manieren aan VV jonas verbinden. Deze mogelijkheden zijn verdeeld in het sponsoren van de vereniging op lange termijn, korte termijn en een eenmalige gift. Het is aan de vereniging en de sponsor om te overleggen om elkaar in ieders wensen te voorzien in welke sponsormogelijkheid dan ook.

 

8.2.1          Organisatie als hoofdsponsor

De hoofdsponsor verbindt zich minimaal 3 seizoenen c.q. jaren aan VV Jonas. Afhankelijk van de wensen van de sponsor en de mogelijkheden van de vereniging wordt in overleg met het bestuur de vergoeding overeen gekomen.

 

Financiële dienst sponsor:

De financiële bijdrage van de hoofdsponsor ligt tussen de €2.000,- en €3.000,- per seizoen (jaar).

 

Wederdienst van VV Jonas:

De sponsor komt met de naam van de organisatie op de voorkant van het wedstrijdshirt van VV Jonas te staan. Indien de sponsor meer wilt dan gaat dit in overleg met het bestuur. Het is aan de vereniging en de sponsor om te overleggen om elkaar in ieders wensen te voorzien.

 

 • Organisatie als subsponsor

De subsponsor verbindt zich voor minimaal 3 seizoenen c.q. jaren aan VV Jonas. Deze sponsoring kan op verschillende wijzen worden ingevuld en wordt in onderling overleg samengesteld.

 

Financiële dienst sponsor:

De financiële bijdrage van de subsponsor ligt tussen de €500,- tot €1.000,- per seizoen (jaar).

 

Wederdienst van VV Jonas:

Deze sponsoring kan op verschillende wijzen worden ingevuld en wordt in onderling overleg samengesteld. Mogelijkheid is de naam op de achterkant van het shirt of op de mouw.

 

 • Organisatie als teamsponsor

De teamsponsor kan binnen de vereniging een team naar keuze sponsoren. Van teamsponsoring moet ook de vereniging beter worden. Uitgangspunt hierbij is dat ongeveer 20% van de opbrengsten vanuit sponsoring ten goede dient te komen voor de vereniging. Dit houdt in dat 20% van de sponsorbijdrage naar de vereniging gaat zodat VV Jonas hiermee kan investering in bijvoorbeeld materialen, activiteiten, etc. De sponsorperiode is aan de sponsor zelf en gaat in overleg met VV Jonas. De hoofdsponsor en/of de subsponsor hebben voorrang wat betreft shirtsponsoring.

 

Financiële dienst sponsor:

De financiële bijdrage van de teamsponsor wordt door de organisatie zelf bepaald. Dit bedrag kan variëren en het wordt in overleg gedaan met de vereniging.

 

Wederdienst van VV Jonas:

In overleg met de vereniging kan een bedrijfslogo/-naam op de volleybalbroek of trainingspak worden gedrukt van het betreffende team.

 

 • Materiaalsponsor

De materialen sponsors verbinden zich voor 1 tot 3 jaar aan een team of de vereniging. Ook hier bestaat de mogelijkheid om met materialen een specifiek team te ondersteunen. Uitgangspunt hierbij is dat ongeveer 20% van de opbrengsten vanuit sponsoring ten goede dient te komen voor de vereniging. Dit houdt in dat 20% van de sponsorbijdrage naar de vereniging gaat zodat VV Jonas hiermee kan investeren in bijvoorbeeld materialen, activiteiten, etc. Nog een mogelijkheid is om de wedstrijdbal voor Dames 1 of Heren 1 te sponsoren.

 

Financiële dienst sponsor:

De financiële bijdrage van de materiaalsponsor wordt door de organisatie zelf bepaald en de sponsor krijgt de garantie dat het materiaal minimaal 3 jaar wordt gebruikt.

 

Wederdienst van VV Jonas:

VV Jonas zorgt ervoor dat de materiaalsponsor regelmatig benoemd wordt op de website, nieuwsbrief, etc.

 

 • Vrienden van VV Jonas

Het is mogelijk om een bedrijfslogo en/of (familie)naam te plaatsen op het sponsorscherm van de vrienden van VV Jonas. De locatie van dit scherm is de entree van de sporthal en zal zichtbaar zijn tijdens de thuiswedstrijden van Jonas. Ook zullen de vrienden van VV Jonas op de achtergrond van teamfoto’s komen te staan.

 

Financiële dienst vrienden van VV Jonas:

De financiële bijdrage van de vrienden van VV Jonas zijn €50,- per seizoen.

 

Wederdienst van VV Jonas:

Hoofd- en subsponsors staan standaard vermeld op het vrienden van VV Jonas bord, evenals de adverteerders die het complete advertentie pakket afnemen.

 

 • Adverteren

Organisaties kunnen op verschillende manier advertenties plaatsen bij VV Jonas. Adverteren kan via:

 • Reclameborden bij de thuiswedstrijd van o.a. Dames 1 en/of Heren 1
 • Advertentie op de website (www.vvjonas.nl)
 • Advertentie in de nieuwsbrief van de vereniging die minimaal 4 keer per jaar verschijnt onder de leden
 • Advertentie in het infomagazine aan het begin van ieder seizoen

Voor de sponsor is het mogelijk om een eigen actie mee te laten nemen in de 4 jaarlijkse nieuwsbrief en op de website. Dit gaat in overleg met de sponsorcommissie tegen een extra financiële bijdrage.

 

Financiële dienst adverteren:

Voor de verschillende advertentiemogelijkheden zijn er ook verschillende kosten. Deze kosten zijn:

 • €25,- voor een advertentie op de website (banner op de homepage)
 • €50,- voor een advertentie in de 4 nieuwsbrieven
 • €50,- voor een advertentie in het infomagazine
 • €100,- voor een advertentiepakket (website, nieuwsbrief en infomagazine)

 

Wederdienst van VV Jonas:

Hoofd- en subsponsors krijgen een reclamedoek en komen op de website, infomagazine en nieuwsbrief. De teamsponsor wordt gekoppeld aan het team dat gesponsord wordt en hierbij dus ook de zichtbaarheid van de naam of het logo van de organisatie.

 

 • Vrijheid teams keuze sponsoring

De teams van VV Jonas krijgen zelf ook de vrijheid om te kiezen voor sponsoring en hoe deze sponsoring tot uiting komt. Hierbij kan gedacht worden aan:

 • Sponsoring van eigen broekjes, tassen, ballentas, bidons, etc.
 • Sponsoring van de trainingspakken zijn vrij. Het logo van de hoofdsponsor moet wel zichtbaar zijn op het trainingspak.

Indien er een extra teamsponsor gevonden wordt dan gaat er een percentage van de financiële bijdrage naar de vereniging. Dit gaat in overleg met de sponsorcommissie.

 

 • SponsorKliks

VV Jonas maakt gebruik van het middel ‘SponsorKliks’. Dit houdt in dat de vereniging via Sponsorkliks zelf een financiële bijdrage kan leveren aan VV Jonas zonder dat het geld kost. Leden kunnen via de website van VV Jonas op meerdere sites terecht komen om iets online te bestellen of te reserveren. Als een lid via de website van VV Jonas naar een website doorklikt dan krijgt de vereniging hier geld voor. Per bestelling die een lid op de betreffende website doet krijgt VV Jonas een percentage van het aankoopbedrag.

 

8.3       Doel

Het doel van het sponsorbeleid is om een inzicht te geven in de richtlijnen binnen de sponsoring van de vereniging voor de sponsor en VV Jonas. Hierbij gaat het om de kosten en de wederdienst van VV Jonas.

 

8.4       Doelstelling

VV Jonas wil ieder jaar een bedrag binnen halen van minimaal €5.000,- aan sponsoring (direct op middels diensten).

 

VV Jonas streeft ernaar om het doel en deze doelstelling behalen door actief te werk te gaan met het PR en communicatiebeleid en mede via dit beleid ook meerdere sponsoren aan de club te verbinden. Teams zijn vrij om een eigen sponsoring te zoeken voor het team en hierdoor kunnen ze deze doelstelling ondersteunen.

 

 1. PR en communicatiebeleid

 

De PR (Public Relations/Publieke relaties) en communicatie van een sportvereniging is de laatste jaren flink aan het veranderen. Vele praktische handelingen zijn vervangen door het internet en de mobiele (smart)telefoon. De jeugd van tegenwoordig weet niet anders meer dan dat een mobiele (smart)telefoon en de beschikking hebben over internet normaal zijn. Deze digitale ontwikkelingen spelen bij VV Jonas een belangrijke rol. De website van de vereniging (www.vvjonas.nl), social media en email zijn de belangrijkste middelen om met de leden te communiceren.

 

9.1       Richtlijnen VV Jonas

De PR en communicatie van VV Jonas zijn belangrijk om verschillende redenen. Deze redenen zijn:

 • Goede PR en communicatie binnen de vereniging zorgt voor tevreden leden
 • Goede PR en communicatie binnen de vereniging zorgt voor een positief clubgevoel
 • Goede PR en communicatie zorgen ervoor dat de vereniging aan de buitenwereld kan laten zien dat VV Jonas bestaat en leeft
 • Goede PR en communicatie zorgen mede voor het bestaan van VV Jonas

 

Deze redenen vormen de basis van het PR en communicatiebeleid van VV Jonas.

 

9.2       PR en communicatiemiddelen

VV Jonas maakt gebruik van een aantal PR en communicatiemiddelen. Deze middelen worden actief ingezet om de richtlijnen die eerder zijn vernoemd na te streven.

 

 • Website

VV Jonas is in het bezit van een eigen website, www.vvjonas.nl. Op deze website staat verschillende informatie die voor ieder lid en voor de buitenwereld beschikbaar is. Hierbij kan worden gedacht aan, de teams, de competitieschema’s, leuke nieuwtjes, banners van sponsoren, foto’s, etc. De website wordt actueel gehouden voor de bezoekers van de website.

 

 • Nieuwsbrief

VV Jonas verstuurt minimaal 4 keer per jaar een nieuwsbrief onder de leden. In deze nieuwsbrief staan belangrijke mededelingen vanuit het bestuur en er worden weetjes verspreid naar de leden toe. In deze nieuwsbrief is er een item ‘ik geef de pen door aan..’. In dit item vertelt een willekeurig lid iets over zichzelf. Na dit item geeft het lid de pen door aan iemand hij de volgende keer aan de beurt komt om iets over zichzelf te vertellen. Via deze manier probeert de vereniging de betrokkenheid tussen de leden in stand te houden.

 

 • Infomagazine

VV Jonas zorgt ervoor dat aan het begin van ieder seizoen een infomagazine wordt uitgebracht. Hierin staan de belangrijke mededelingen voor ieder seizoen en er staan (contact)gegevens in over het bestuur vereniging. Voor de ouders van de jeugdleden is dit een handig boekje, zodat zij weten waar zij terecht kunnen als er vragen zijn, etc. De sponsoren worden in het magazine goed zichtbaar gemaakt, zodat deze organisaties ook weer naamsbekendheid op doen.

 

 • Social media

VV Jonas maakt gebruikt van verschillende social media. De vereniging heeft een twitter account en een aantal vrijwilligers/leden binnen de vereniging hebben de account gegevens hiervan. Regelmatig wordt er wat op de twitter geplaats. Hierbij kan gedacht worden aan, uitslagen van teams die gespeeld hebben, aankondigingen van wedstrijden, activiteiten die plaatsvinden, etc.

 

Naast twitter heeft VV Jonas ook een Facebook account. Voor dit account geld hetzelfde als het twitter account. Hierop worden ook verschillende mededelingen geplaats.

 

 • Pers

VV Jonas is actief in het schrijven van krantenartikelen en radio-interviews. Wekelijks staat er in het Noord-Hollands Dagblad een kort stukje over de wedstrijden die in het weekend gespeeld zijn van de eerste teams van VV Jonas. Regelmatig worden de wedstrijden ook kort toegelicht op de radio. Op deze manier is de vereniging her kenbaar binnen de regio Kennemerland.

 

 • Mond tot mond reclame

VV Jonas doet aan mond tot mond reclame. Mond tot mond reclame is een gemakkelijke en kosteloze manier om de vereniging naam te geven binnen de regio. Elk lid heeft een privé leven in hierin komt het regelmatig voor dat de naam VV Jonas valt in een gesprek. Vrienden en vriendinnen willen met elkaar volleyballen en zijn welkom bij VV Jonas op elk niveau. Op deze manier krijgt de vereniging nieuwe leden en kan de vereniging groeien.

 

9.3       Doel

Het doel van het PR en communicatiebeleid is om een inzicht te geven in de verschillende manieren waarop VV Jonas actief is richting de buitenwereld op het gebied van PR en communicatie. VV Jonas wil de vereniging zo positief mogelijk presenteren binnen regio Kennemerland.

 

9.4       Doelstelling

VV Jonas wil de communicatiemiddelen actiever gaan gebruiken in de komende 4 jaar. De website is elk seizoen up to date en alle nodige informatie over de vereniging kunnen de leden en niet leden vinden op de website. De vereniging wil dat het social media gebruik volledig is geïmplementeerd binnen de werkzaamheden van het bestuur en de vrijwilligers (wekelijks minimaal 3 berichten/nieuwtjes).

 

VV Jonas streeft ernaar om het doel en deze doelstelling behalen door actief te werk te gaan met het PR en communicatiebeleid. Vrijwilligers die de social media als verantwoordelijkheid hebben zullen actiever berichten gaan plaatsten en het bestuur zal hier ook aandeel in nemen.

 

 1. Financieel beleid

 

Met betrekking tot het financiële beleid staat centraal dat VV Jonas een gezonde vereniging blijft met daarbij een stabiel eigen vermogen. De inkomsten en uitgaven dienen elk seizoen in balans te zijn. Hierbij is het belangrijk dat er bewust met investeringen wordt omgegaan bijvoorbeeld op het gebied van talentontwikkeling, de ontwikkeling/scholing van trainers/scheidsrechters en op het gebied van de aanschaf van materialen. Mochten er uitgaven gedaan moeten worden die niet begroot zijn voor dat seizoen, dan wordt door VV Jonas getracht om hier sponsorgelden voor aan te spreken. Tevens wordt van de leden jaarlijks minimaal een contributieverhoging gevraagd om de inflatie van dat moment te kunnen compenseren.

 

10.1     Inkomsten en uitgaven

Het aantal inkomsten- en uitgavenposten is redelijk standaard en overzichtelijk.  De opbrengsten bestaan voor ca. 85% uit contributies en voor ca. 10% uit sponsoring. De overige 5% betreft 1-malige acties en het batig saldo van de beachactiviteiten.

De belangrijkste uitgavenposten zijn de zaalhuur, de kosten voor de NEBOVO en de kosten van de trainers van VV Jonas.

 

10.2     Contributie

De contributie is samen met de sponsoring de belangrijkste inkomstenbron van VV Jonas. De contributiegelden zijn onder te verdelen in verschillende categorieënDe contributiegelden worden op vaste momenten 4 keer per seizoen door middel van automatisch incasso geïnd. Op de website kunnen de leden de contributiegelden vinden met categorie. De hoogte van de contributie wordt jaarlijks tijdens de Algemene Ledenvergadering vastgesteld.

 

Daarnaast worden er tevens kosten gerekend voor deelname van de leden aan een tweede training.  Tijdens de jaarlijkse ALV wordt de hoogte van deze bijdrage vastgesteld. E.e.a. is afhankelijk van het aantal extra trainingen en de beschikbaarheid van zaalruimte en trainers.  Bij de jeugd van VV Jonas r wordt een bijdrage voor de huur van een wedstrijdshirt in rekening gebracht. Ook deze bijdrage wordt jaarlijks opnieuw vastgesteld.

Jonas draagt het nationale volleybal een warm hart toe en heeft besloten om alle leden, ongeacht of men wel of niet competitie speelt, aan te melden bij de NeVoBo en de lidmaatschapskosten door te belasten naar de leden.

 

10.3     Financiële gezondheid

Om de financiële gezondheid van vv Jonas te bewaken gaan we uit van een minimum eigen vermogen van 25-30% van de jaarbegroting.  Bij een begroting van bijvoorbeeld EUR 50.000 dient de vereniging dan een minimum eigen vermogen van EUR 12.500 – 15.000 te hebben om negatieve uitschieters op te vangen (hierbij kun je denken aan een sponsor die afhaakt of een massale opzegging van leden).  Groei van de totale begroting is geen doel op zich, maar een hoger aandeel van de sponsorinkomsten in de totale opbrengsten is wenselijk.

 

10.3.1        De penningmeester

De penningmeester van VV Jonas heeft de belangrijkste rol met betrekking tot het bewaken van de financiële gezondheid van de vereniging. De penningmeester is onderdeel van het bestuur van de vereniging. Zijn/haar belangrijkste taak is het bewaken van de financiën van de club door middel van het tijdig (en volledig) innen van de contributie en sponsorinkomsten. Daarnaast stelt de penningmeester de jaarlijkse begroting op en bewaakt de inhoud van de begroting. De penningmeester fungeert als het ware als “bewaker” van de geldmiddelen van de club. Hij/zij moet zorgen dat hij/zij niet verrast wordt door uitgaven van de TC / JC en zorgen dat het proces van uitgaven via de penningmeester loopt (en uiteraard via het Bestuur van de club). Als er geen nieuwe ontwikkelingen binnen de vereniging gaande zijn dan valt het takenpakket van de penningmeester mee, maar zodra er sprake is van groei, promotie van teams en nieuw beleid binnen de vereniging dan komen daar doorgaans extra uitgaven bij, welke meestal niet zijn gedekt. Op dat moment moet de penningmeester nuchter tegen de zaken aankijken en aangeven of iets wel of niet kan. Hij zal de wensen van de vereniging moeten toetsen aan de financiële mogelijkheden en hierover een objectief advies geven aan het bestuur.

 

10.4     Doel

Het doel van het financiële beleid is om een inzicht te geven in de richtlijnen binnen de financiën van de vereniging voor de bestuursleden van VV Jonas. Hierbij gaat het om de opbrengsten en  uitgaven van de vereniging.

 

10.5     Doelstelling

De doelstelling op het gebied van financieel beleid is VV Jonas zo gezond mogelijk houden en daarbij het eigen vermogen .op het minimale peil te houden zoals beschreven in punt 10.3.

 

VV Jonas streeft ernaar om het doel en deze doelstellingen behalen door middel van het bewaken van het huidige ledenaantal, het werven van nieuwe leden en sponsorgelden. Daarnaast is het belangrijk om elk jaar te toetsen binnen het bestuur of contributieverhoging noodzakelijk is en bewust te zijn welke uitgaven strikt noodzakelijk zijn.

 

Nawoord

 

Goed dat er nu een document ligt waarin we het beleid voor de komende jaren hebben vastgesteld. Echter beleid op papier klinkt mooi, de realisatie ervan komt niet van zelf.

De komende periode zal vanuit het bestuur opdracht gegeven worden tot invulling van dit beleid. Zoals in het voorwoord genoemd kunnen we dit niet alleen, we zullen het samen met de leden moeten doen. Ik hoop dan ook van harte dat wij op grote steun kunnen rekenen van de leden om het beleid te realiseren!

 

 

 

Bijlage

 

Bijlage 1 – VT2 informatiefolder

 

Bijlage 2 – VT3 informatiefolder

 

Bijlage 3 – Pestprotocol NeVoBo

 

Bijlage 4 – Gedragscode NeVoBo