Veilig Sportklimaat
Als sportvereniging willen we, voordat je vrijwilliger/speler bij ons wordt, een goed beeld van je hebben. Daarnaast vinden wij het belangrijk dat onze vrijwilligers, leden en overige betrokkenen, onbezorgd kunnen sporten in een veilig sportklimaat. Door een goed beleid
willen we voor zover mogelijk ernstige problemen voorkomen. Voor mensen met verkeerde bedoelingen is in onze vereniging geen plek!

Het verlangen van onder andere een ‘Verklaring Omtrent Gedrag’ en het kennisnemen van en handelen volgens de gedragsregels helpen daarbij.
Daarom neemt Volleybalvereniging Jonas de volgende stappen bij het aanstellen en inzetten van nieuwe vrijwilligers en het inschrijven van nieuwe leden:
• De vrijwilliger / het lid wordt bekend gemaakt met de gedrags- en omgangsregels van Volleybalvereniging Jonas.
• De vrijwilliger / het lid moet zorgen voor naleving van de gedrags- en omgangsregels van Volleybalvereniging Jonas.

Het is nadrukkelijk de bedoeling dat deze maatregelen voorkomen dat ongewenste situaties zich voordoen.

Verklaring Omtrent Gedrag (VOG)
Voor elke trainer van VV Jonas is het verplicht om, als zij starten als nieuwe trainer van VV Jonas, een verklaring omtrent gedrag aan te vragen bij de betreffende gemeente. Bestaande trainers moeten elke 5 jaar een nieuwe VOG aanvragen. Deze aanvraag wordt geïnitieerd door
(de voorzitter van) de technische commissie van VV Jonas. Een VOG is een verklaring waaruit blijkt dat u gedrag in het verleden geen bezwaar vormt voor het vervullen van een specifieke taak of functie in de samenleving. Het is belangrijk dat iedereen, en voornamelijk
minderjarigen en kwetsbare groepen, in een veilige omgeving kunnen sporten. Als sportvereniging is het een plicht om maatregelen te nemen die (seksuele) intimidatie kunnen voorkomen. De VOG is één van de mogelijke maatregelen. Het verplicht stellen van een
VOG geeft meer zekerheid over het verleden van bijvoorbeeld (nieuwe) trainers, en het vermindert de kans dat personen, die eerder in de fout zijn gegaan, een functie bij de sportvereniging kunnen uitoefenen. Door als vereniging een VOG te verlangen, van iedereen
die in zijn functie in aanraking komt met kinderen of kwetsbare groepen, laat je zien dat je de veiligheid van alle leden serieus neemt.

Kosten VOG
De eventuele kosten voor VOG kunnen door de trainers gedeclareerd worden bij de penningmeester van VV Jonas. Op de website van de gemeente, waar de aanvrager woont, staat informatie over wat er nodig is om de aanvraag te kunnen doen.

Procedure aanvraag VOG
Als de aanvraag is ingediend, dan zal de aanvrager (de trainer) na ongeveer 4 weken een beslissing per post ontvangen van de betreffende gemeente. Bij de aanvraag van een VOG onderzoekt de overheid of er geen strafbare gedragingen op de naam van de aanvrager staan.
Als er sprake is van strafbare gedragingen, dan beoordeelt het Centraal Orgaan Verklaring Omtrent het Gedrag (COVOG) of deze relevant zijn voor het doel waarvoor de verklaring is aangevraagd. Zo zijn bijvoorbeeld voor het beroep van onderwijzer of trainer andere strafbare
feiten van belang dan voor de functie van accountant. Bij de aanvraag van de VOG wordt aangegeven voor welke functie deze wordt aangevraagd en op welke aspecten er moet worden getoetst. Is er geen reden om aan te nemen dat uw verleden een belemmering vormt voor het doel waarvoor uw VOG is aangevraagd, dan wordt de VOG toegekend. Wanneer een VOG niet wordt toegewezen door de COVOG, dan wordt de persoon zelf (en niet de sportvereniging of bond) daarover geïnformeerd. Hij/zij kan dan dus geen VOG afgeven aan VV Jonas en dus ook niet worden aangesteld in de functie van trainer.

Verder blijft het de taak voor alle leden van VV Jonas, maar ook voor ouders om alert te blijven op signalen die duiden op een onheuse of onzedelijke bejegening richting (jeugd)leden. De signalen dienen direct gemeld te worden bij de vertrouwenspersoon, technische commissie, de jeugdcommissie of het bestuur van VV Jonas.

Beleid Ongewenst Gedrag
In deze regels staat wat wel en wat absoluut niet gewenst is in de omgang. Van belang is dan ook dat:
• Iedereen (vrijwilliger/speler) kennis neemt van de gedragsregels;
• Iedereen (vrijwilliger/speler) zich conformeert aan deze gedragsregels en handelt volgens deze gedragsregels.

Gedragsregels
1. De vrijwilliger/speler moet zorgen voor een omgeving en een sfeer waarbinnen iedereen zich veilig kan voelen.
2. De vrijwilliger/speler onthoudt zich ervan de ander te bejegenen op een wijze die iemand in zijn waardigheid aantast.
3. De vrijwilliger/speler dringt niet verder in het privéleven van iemand door meer dan nodig is in het kader van de sportbeoefening.
4. De vrijwilliger/speler onthoudt zich van elke vorm van (machts-)misbruik of (seksuele) intimidatie tegenover de ander.
5. De vrijwilliger/speler mag een ander niet op een zodanige wijze aanraken, dat deze de aanraking naar redelijke verwachting als seksueel of erotisch van aard zal ervaren.
6. De vrijwilliger/speler onthoudt zich van (verbale) seksueel getinte intimiteiten via welk communicatiemiddel dan ook.
7. De vrijwilliger/speler zal tijdens de trainingen, wedstrijden en reizen met respect omgaan met de ander en met de ruimte waarin ieder zich in bevindt, zoals bijvoorbeeld de kleedkamer of behandelruimte.
8. De vrijwilliger/speler heeft de plicht, voor zover dit in zijn vermogen ligt, de ander te beschermen tegen schade en (machts-)misbruik als gevolg van (seksuele) intimidatie.
9. De vrijwilliger/speler accepteert geen (im)materiële vergoedingen met de kennelijke bedoeling tegenprestaties te vragen, of die buiten verhouding zijn.
10. Als de vrijwilliger/speler gedrag signaleert dat niet in overeenstemming is met deze gedragsregels, is hij verplicht hiervan melding te maken bij zijn trainer/coach, het bestuur of de vertrouwenspersoon van Volleybal Vereniging Jonas.
11. In die gevallen waarin de gedragsregels (direct) voorzien, ligt het binnen de verantwoordelijkheid van de vrijwilliger/speler in de geest hiervan te handelen en zo nodig in contact te treden met het bestuur, trainer/coach of de door het bestuur aangewezen vertrouwenspersoon.